ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

w Wodzisławiu Śląskim

 

II Liceum Ogólnokształcące Liceum Sztuk Plastycznych Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
II Liceum Ogólnokształcące Liceum Sztuk Plastycznych Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1

Zespół Szkół Ponadpodstawowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.tischner-wodzislaw.pl.
Data publikacji strony internetowej: 04.09.2013.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.11.2020.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

- treści prezentujące twórczość artystyczną uczniów, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,

- dokumenty cyfrowe typu PDF nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników - są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Skróty klawiaturowe

W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 05.01.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karina Irczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324552228. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim usytuowany jest przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39 w Wodzisławiu Śląskim.

1. Do budynku prowadzą dwa główne wejścia: główne - znajdujące się od ulicy Rybnickiej, oraz od parkingu - od strony Wyszyńskiego. Budynek jest dwupiętrowy częściowo podpiwniczony.

2. Na parkingu przylegającym do placówki wydzielone zostało miejsce dla osób niepełnosprawnych.

3. Aby dostać się do budynku, należy zadzwonić dzwonkiem usytuowanym na wysokości ok. 150 cm (po prawej stronie przy wejściu głównym, po lewej stronie przy wejściu od parkingu). Wstęp do budynku przez osoby nieuprawnione chroniony jest poprzez sieciowy system kontroli dostępu RACS4. 

4. Wejście od strony parkingu jest dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo - znajduje się tam winda obsługująca wszystkie kondygnacje.

5. Korytarze budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

6. Na każdej kondygnacji znajdują się łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

7. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do wskazanego miejsca np. sekretariatu.

8. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku znajduje się pętla indukcyjna (sekretariat). Jeżeli istnieje taka konieczność, osoby niedosłyszące odwiedzające szkołę mogą z niej skorzystać.

9. Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok